Làm thế nào để khách hàng tạo các yêu cầu giao hàng?

Bước 1: Vào màn hình Phiếu giao. Click tạo thêm mới phiếu giao

Hiển thị màn hình tạo yêu cầu giao.

  1. Chọn phương thức giao hàng, nhập địa chỉ giao hàng…
  2. Tìm đến phần danh sách kiện chờ giao, tích  chọn kiện hàng muốn yêu cầu giao.
  3. Lưu phiếu yêu cầu giao.

Khi khách hàng gửi yêu cầu giao thành công, nhân viên kho sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu giao cho khách hàng.

 

Làm thế nào để khách hàng quản lý các yêu cầu giao của mình.

Bước 1: Vào Phiếu giao. Màn hình hiển thị danh sách yêu cầu giao.

  1. Tìm kiếm yêu cầu giao muốn xem
  2. Click chi tiết để xem chi tiết yêu cầu giao.

Click hủy nếu muốn hủy yêu cầu giao do mình tạo.