Nếu khách hàng muốn thanh toán qua Alipay, Ngân hàng, Wechat

B1: Vào tab “ Rút tiền tệ”, hiển thị màn hình danh sách yêu cầu rút tệ. 

Click “ Thêm mới” để mở màn hình tạo mới yêu cầu rút tệ. 

 

  1. Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc. 
  2. Click “ Gửi yêu cầu” 

Khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền tệ thành công, thì nhân viên nhận được thông báo và xử lý yêu cầu rút tiền. 

Note: Khách hàng cần chú đến tỷ giá tệ hiện tại để xem xét việc yêu cầu rút tệ. 

 

25. Khách hàng muốn gửi yêu cầu thanh toán hộ?

Nếu khách hàng muốn gửi yêu cầu thanh toán hộ. 

B1: Vào tab “ Yêu cầu thanh toán hộ”, màn hình hiển thị danh sách yêu cầu thanh toán hộ. 

 

Click “ Thêm mới” để ở màn hình yêu cầu thanh toán hộ. 

 

  1. Nhập thông tin yêu cầu thanh toán hộ
  2. Click “ Gửi yêu cầu” 

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu thanh toán hộ thành công, nhân viên kế toán sẽ nhận được thông báo và xử lý yêu cầu thanh toán hộ.