Bước 1: Khách hàng truy cập liên kết để tải và thêm tiện ích:

Link tải tiện ích: https://chrome.google.com/webstore/detail/kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng-nh%E1%BA%ADp-m%C3%A3-v%E1%BA%ADn-%C4%91%C6%A1/lnfdkahipbeiplnhoochnojdbdnpkbpi?authuser=1 

Chọn thêm tiện ích vào Chrome và chấp nhận thêm tiện ích vào trình duyệt

Bước 2: Chọn vào tiện ích vừa thêm và đăng nhập vào tiện ích

Sử dụng tài khoản đăng ký trên hệ thống để đăng nhập vào tiện ích

Bước 3: Truy cập và đăng nhập 1688, taobao. Sau đó chọn vào danh sách đơn hàng

1688.com

taobao.com

Bước 4: Chọn “Tìm và thêm vào hệ thống” và chờ tiện ích thêm mã vận đơn vào hệ thống.

Chờ cho tiện ích load hết tất cả mã vận và thông báo kết quả.

Bước 5: Truy cập và đăng nhập vào hệ thống và chon Đơn NCC

Bươc 6: Để tạo đơn ký gửi khách hàng chọn tab Shop/Xưởng giao. Chọn các đơn cần tạo ký gửi sau đó chọn chức năng “Tạo đơn ký gửi”

Link video hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1sEX9z45BYCR8m1zspqVKtj9I_LZog_yf/view?usp=sharing